HOSHIKO Shun'You Kensha & DAIMON Go Hakufumy

Hoshiko gave birth on 16.07.2019